Audyt Finansowy Firmy - Sprawozdania Finansowe, Audytorskie

Audyt finansowy jest kompleksowym badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Pozwala ono dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. 


Podstawa prawna


Kwestie sporządzenia audytu reguluje Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Obowiązek ten dotyczy wielu jednostek gospodarczych takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy spółki akcyjne. Audyt wykonywać muszą także jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 


Pozostałe zobowiązane podmioty


Audyt obejmuje także inne jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który zostało sporządzone sprawozdanie spełniły co najmniej dwa z warunków:

  • ich średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty to co najmniej 50 osób;
  • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, a także operacji finansowych wynosiły co najmniej równowartość 5 milionów euro;
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wyniosła co najmniej równowartość 2,5 miliona euro.

 

Co zawiera audyt finansowy firmy?

 

Audyt finansowy firmy jako całościowe badanie sytuacji finansowej przez biegłego rewidenta pozwala stwierdzić, czy przedstawia ono czytelnie i jasno sytuację finansową i majątkową, a także wynik finansowy jednostki. Biegły rewident sprawdza więc w audycie, czy przedstawione sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami prawa obowiązującymi daną jednostkę, a także z postanowieniami umowy lub statutu mającymi wpływ na sprawozdanie. Ponadto konieczne jest stwierdzenie poprawności ksiąg rachunkowych i ich zgodności z ustawą o rachunkowości oraz jasne i rzetelne przedstawienie informacji istotnych do oceny sytuacji jednostki. Biegły rewident stwierdza też, czy sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości i to nie tylko zawartymi w Ustawie o rachunkowości, ale również w przepisach ustalających międzynarodowe standardy. 


Obowiązki związane z audytem

 

W niektórych sytuacjach błędy zawarte w sprawozdaniu finansowym powstają wskutek świadomych działań kierownictwa jednostki, choć niejednokrotnie mogą wynikać także z niedopatrzeń. Niewątpliwie jednak wykonywanie audytu wiąże się z szeregiem obowiązków. Do najważniejszych należy wykonywanie różnego rodzaju testów polegających na ocenie istotnych elementów systemu kontroli, testów zgodności oraz testów rzeczywistych i ostatecznych. Badanie sprawozdania finansowego wymaga sprawdzenia systemu ewidencji, zbadania sposobu rejestracji przed przedsiębiorstwo dokonywanych operacji gospodarczych, a także skontrolowania poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych czy procedur związanych z podatkiem od towarów i usług. Do świadczenia usług audytorskich konieczne jest więc odpowiednie doświadczenie oraz rzetelności i profesjonalne podejścia, które jesteśmy w stanie zagwarantować w naszej mieszczącej się w Warszawie firmie Rachunkowość Weryfikacja. W ramach podejmowanych przez nas zadań wykonujemy badania roczne oraz przeglądy sprawozdań finansowych, ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, audyty wykorzystania środków, badania sprawozdań założycieli spółek i planów połączeń oraz przekształcania spółek, a także audyt prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych.


Po co potrzebne jest sprawozdanie finansowe?


Audytowi można poddać się dobrowolnie, w związku z tym chętnie korzystają z niego właściciele prywatnych przedsiębiorstw, uczelnie czy organizacje pożytku publicznego. Przeprowadzony audyt pozwala uczynić jednostkę bardziej wiarygodną, a ponadto poprawić efektywność jej działania i porządkowania procesów kontrolnych. W przypadku podmiotów, które mają obowiązek sporządzania audytu, wyniki rewizji uzupełniane są o raport, który potwierdza możliwość kontynuowania działalności przez jednostkę w niezmienionym zakresie oraz pozwala ustalić, czy sytuacja finansowa nie jest poważnie zagrożona przynajmniej w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.