Pełna Księgowość,  Usługi księgowe firmy, biura księgowe - Warszawa.
 

Pełna księgowość to bardzo precyzyjny, a jednocześnie skomplikowany system ewidencyjny, dlatego prawidłowe jej prowadzenie wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale także doświadczenia, stałego podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania swojej wiedzy. Pełna księgowość prowadzona jest na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. 


Co to jest pełna księgowość?


Prowadzenie pełnej księgowości to zadanie bardziej skomplikowane niż prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów. Główna różnica polega na tym, że w przypadku KRiP ewidencjonowane są tylko przychody i rozchody niezbędne przy rozliczaniu podatku dochodowego. Pełna obsługa księgowa to natomiast uwzględnianie wszystkich ruchów finansowych wykonywanych przez dany podmiot gospodarczy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga utworzenia szeregu kont księgowych syntetycznych i analitycznych, które umożliwią pełną kontrolę wszystkich zdarzeń w księgach. 


Kto musi prowadzić pełną księgowość?


Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy podmiotów z artykułu 2 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z brzmieniem przepisu są to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Obowiązkiem objęte są także spółki cywilne i jawne osób fizycznych; spółki partnerskie i osób fizycznych, których wartość rocznych przychodów za rok poprzedni jest większa lub równa niż 2 miliony euro w przeliczeniu z polskiej waluty. 


Co zawiera się w obsłudze pełnej księgowości?


Księgi rachunkowe w pełnej księgowości składają się na:

 • dzienniki;
 • konta księgi głównej;
 • konta ksiąg pomocniczych;
 • wykazy składników aktywów i pasywów;
 • zestawienia obrotów i sald dla wszystkich rodzajów prowadzonych ksiąg


Pełna księgowość – obowiązki


Jako że pełna księgowość związana jest z ewidencjonowaniem każdego zdarzenia gospodarczego, wymaga wypełniania wielu obowiązków. Należą do nich między innymi:

 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • ustalanie wyniku finansowego;
 • prowadzenie systematycznego i chronologicznego zapisu zdarzeń gospodarczych;
 • dokonywanie w drodze inwentaryzacji okresowych ustaleń rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ich wycena;
 • sporządzenie sprawozdań finansowych; 
 • gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji przewidzianej w ustawie 


Pełna księgowość - Warszawa


Pełna księgowość znajduje zastosowanie nie tylko do celów rozliczenia podatkowego. Pozwala także na rejestrowanie wszystkich finansowych działań podmiotu gospodarczego przy opracowywaniu odpowiedniej polityki rachunkowej, na którą składa się określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, a także sposób wyceny aktywów i pasywów czy samego sposobu prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe. Pełna księgowość wykorzystywana jest także przez firmy, które nie są do tego zobligowane. Dzieje się tak ze względu na szereg zalet – przede wszystkim zarząd firmy zyskuje w ten sposób dużą ilość informacji dotyczących procesów finansowych przedsiębiorstwie oraz pozwala na kształtowanie spójnej polityki budżetowej i podatkowej. Warto jednak pamiętać, że dużą rolę przy prowadzeniu pełnej księgowości ma wykwalifikowana kadra księgowo-rachunkowa. Nasza działająca w Warszawie firma Rachunkowość Weryfikacja posiada pracowników z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i zaangażowaniem w pracy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować wysoką jakość usług. 

Firma Księgowa Warszawa - Księgi Rachunkowe Warszawa. Biuro Rachunkowe - Rachunkowość Weryfikacja